Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.

 Nội dung họp:

+ Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch và biện pháp quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2018, phương hướng nhiệm vụ Hội đồng quản trị năm 2019;

+ Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2018 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát công ty;

+ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;

+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;

+ Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2019;

+ Báo cáo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ;

+ Đề xuất công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;

+ Thông qua phương án huy động vốn để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ công ty quy định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.