CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (TVD – HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.

 Nội dung họp:

+ Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch và biện pháp quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2018, phương hướng nhiệm vụ Hội đồng quản trị năm 2019;

+ Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2018 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát công ty;

+ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;

+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;

+ Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2019;

+ Báo cáo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ;

+ Đề xuất công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;

+ Thông qua phương án huy động vốn để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ công ty quy định.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu