Thời gian thực hiện: Ngày 12 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 7 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.          

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2018;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về công tác quản lý công ty và giám sát bộ máy điều hành công ty;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.