CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (PCC – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 17/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020

Địa điểm thực hiện:  Hội trường Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex, thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019; Trả cổ tức năm 2019;

+ Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu