Thời gian thực hiện: Ngày 16/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2019

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trung tâm hội nghị White Palace – Số 191 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019 – 2024);

+ Chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 – 2020;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.