Thời gian thực hiện: 24/06/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Trụ sở chính CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Đường ĐT 747, KP7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám Đốc;

+ Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT;

+ Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát nội bộ;

+ Tờ trình V/v thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018;

+ Tờ trình V/v chọn đơn vị kiểm toán, thù lao HĐQT;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.