Thời gian thực hiện: Ngày 19/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Quốc Tế GEM Center, 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

 Nội dung họp:  

+     Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động công ty năm 2018;

+     Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018;

+     Báo cáo kết quả giám sát TGĐ & BĐH năm 2018 của HĐQT;

+     Trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

-     Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và báo cáo của HĐQT

-     Phân phối lợi nhuận năm 2018

-     Kế hoạch năm 2019 và phân phối lợi nhuận 2019

-     Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019

-     Sửa đổi Điều lệ

-     Thù lao của HĐQT năm 2019

+     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

(Nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được cập nhật và gửi cổ đông theo quy định pháp luật)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.