Thời gian thực hiện: Ngày 20/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 2 – Km10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà  Đông, thành phố Hà Nội.

 Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;

+ Xin ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

+ Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.