CTCP Sông Đà 2 (SD2 – HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 20/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 2 – Km10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà  Đông, thành phố Hà Nội.

 Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;

+ Xin ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

+ Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu