CTCP Sơn Hải Phòng (HPP – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng – số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Nội dung họp:  Báo cáo của Hội đồng quản trị năm, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu