Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng – số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Nội dung họp:  Báo cáo của Hội đồng quản trị năm, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.