CTCP Sợi Thế Kỷ (STK – HOSE)

Thời gian thực hiện: 02/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM.

 Nội dung họp:  

+ Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

+ Thông qua tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

+ Thông qua tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS.

+ Thông qua tờ trình sửa điều lệ.

+ Thông qua tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu.

+ Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

+ Và các vấn đề khác có liên quan.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu