CTCP Santomas Việt Nam (SVJ – Đại chúng chưa niêm yết)

Thời gian thực hiện: Ngày 10/4/2019 vào lúc 3:00 giờ chiều

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Santomas Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh, số 81 đường Hữu Nghị, khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

 Nội dung họp:  

+ Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc;

+ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2018;

+ Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;

+ Cổ tức cho các cổ đông;

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

+ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2019;

+ Điều chỉnh/sửa đổi Điều lệ Công ty

+ Các công việc khác.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu