Thời gian thực hiện: 08 giờ, Thứ Năm, ngày 25/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: sẽ được Công ty thông báo sau đến cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty

Nội dung họp:  Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.