Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 02/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2018

Địa điểm thực hiện: Dự kiến Công ty Nước sạch số  3 Hà Nội, số 8C Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.     

- Nội dung họp:

+ Điều lệ Công ty (điều chỉnh);

+ Quy chế quản trị Công ty;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2017;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2018;

+ Kế hoạch chi trả thù lao của Hội  đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị do đã thoái vốn nhà nước còn 0%;

+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.