CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật (IJC – HOSE)

Thời gian thực hiện: 8 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 05/04/2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2019.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Becamex – Thành phố mới, 2B đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung họp:  

Thảo luận và thông qua các nội dung
+     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
+     Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
+     Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
+     Các tờ trình:
·     Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát;
·     Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
·     Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
·     Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
·     Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019;
+     Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu