Thời gian thực hiện: 8 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 05/04/2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2019.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Becamex – Thành phố mới, 2B đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung họp:  

Thảo luận và thông qua các nội dung
+     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
+     Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
+     Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
+     Các tờ trình:
·     Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát;
·     Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
·     Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
·     Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
·     Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019;
+     Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.