Thời gian thực hiện: Ngày 12/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty

Nội dung họp:  Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và các nội dung khác sẽ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.