Thời gian thực hiện: Ngày 17/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2019

Địa điểm thực hiện: 19D Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

+ Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và 2019;

+ Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS; Tăng số lượng thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.