Thời gian thực hiện: Dự kiến 27/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2018

Địa điểm thực hiện: Tầng 3 số 46 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

Nội dung họp:

+     Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+     Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+     Báo cáo của Ban kiểm soát;

+     Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

+     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018;

+     Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+     Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;

+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.