Thời gian thực hiện: Dự kiến 10/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, địa chỉ tổ 30, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.  

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017;

+ Thông qua mức thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và mức thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2018;

+Thông qua các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.