Thời gian thực hiện: 8 giờ 00 phút ngày 26/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 7, Công ty cổ phần Lilama 69-1, địa chỉ: Số 17 – Lý Thái Tổ - phường Suối Hoa – thành phố Bắc Ninh.

 Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo kiểm toán năm 2018;

+ Các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ được thông báo trong nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.