CTCP Lilama 45.3 (L43 – HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, Đường Tôn Đức Thắng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

 Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2018, phương hướng SXKD và đầu tư năm 2019 của Công ty.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán).

+ Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.

+ Tờ trình ủy quyền cho Tổng giám đốc lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2019, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2019

+ Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2019.

+ Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

+ Tờ trình tiếp tục phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

+ Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.

+ Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu