Thời gian thực hiện: Ngày 08/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty số 2068 đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.