Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện, 434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung họp:  Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc:

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018, phương án sử dụng lợi nhuận chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019;

+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018;

+ Thông qua các tờ trình của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;

+ Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.