CTCP Kim Khí TP.HCM – Vnsteel (HMC – HOSE)


Thời gian thực hiện: 27/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2020

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q3, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020;

+ Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020;

+ Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu