CTCP Kim Khí TP.HCM– Vnsteel (HMC – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 04/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q3, TP.Hồ Chí Minh.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ lương người quản lý;
+ Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu