Thời gian thực hiện: Ngày 04/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q3, TP.Hồ Chí Minh.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ lương người quản lý;
+ Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.