Thời gian thực hiện: dự kiến 7 giờ 30 phút ngày 15/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5, trụ sở CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu). 

Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018

+ Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018

+ Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

+ Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư  năm 2017 và kế hoạch năm 2018

+ Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự  HĐQT, BKS Công ty

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

+ Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức 2017 và KH năm 2018

+ Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và KH năm 2018

+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ  sung Điều lệ tổ chức, hoạt dộng của Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

+ Tờ trình thông qua việc ký kết Hợp đồng Dự án Hóa dầu Long Sơn

+ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.