Thời gian thực hiện: 10h00 thứ Bảy, ngày 20/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Dược thú Y Cai Lậy. Địa chỉ: Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Nội dung họp:  

+     Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018.

+     Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

+     Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

+     Tờ trình xin phê duyệt công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+     Tờ trình xin phê duyệt phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;

+     Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.