CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1 – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 24/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6 - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Nội dung họp:  

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

+ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông… 

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu