Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30 tháng 05 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2018.

Địa điểm thực hiện: Trụ  sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm – đường CN7 - CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm – phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.        

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017;

+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.