Thời gian thực hiện: 14h ngày 23/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 66A Phổ Quang, P2, Q.Tân Bình, TP.HCM..    

Nội dung họp:

−     Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

−     Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc;

−     Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

−     Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;

−     Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017;

−     Thông qua Quyết định thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;

−     Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

−     Thay đổi Trưởng Ban kiểm soát;

−     Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018;

−     Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty;

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.