Thời gian thực hiện: Ngày 30/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

Địa điểm thực hiện: Thành phố Đà Nẵng.

Nội dung họp:  Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.