Thời gian thực hiện: Ngày 29/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2018

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty - B17 đường D4, khu tái định cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM..           

Nội dung họp: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

-     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

-     Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2017;

-     Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;

-     Chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018;

-     Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

-     Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

-   Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.