Thời gian thực hiện: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 26/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019

Địa điểm thực hiện: Phòng họp khách sạn Daewoo 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

 Nội dung họp:   

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 - 2020

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2019 - 2020

+ Phương án Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán làm kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có). 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.