CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC – HOSE)

Thời gian thực hiện: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 26/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019

Địa điểm thực hiện: Phòng họp khách sạn Daewoo 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

 Nội dung họp:   

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 - 2020

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2019 - 2020

+ Phương án Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán làm kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có). 

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu