Thời gian thực hiện: Ngày 20/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Dầu khí Thái Bình – số 458 đường Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình.

Nội dung họp:  Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 & kế hoạch 2019; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.