Thời gian thực hiện: Ngày 12/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị và triển Lãm Bình Dương, địa chỉ: Số 1, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố Mới).

 Nội dung họp:  

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;

- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

- Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;

- Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.