CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (TTN – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 12/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị và triển Lãm Bình Dương, địa chỉ: Số 1, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố Mới).

 Nội dung họp:  

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;

- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

- Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;

- Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu