(ĐTCK)

Thời gian thực hiện: Ngày 10/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên).

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Sửa điều lệ;

+ Xem xét kiện toàn thành viên Ban kiểm soát;

+ Xin ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.