CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 05/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty, số 929-931, quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

 Nội dung họp:  

+     Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;

+     Báo cáo kiểm toán năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+     Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019;

+     Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2018, kế hoạch năm 2019;

+     Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019;

+     Một số vấn đề khác (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu