CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM – HNX)

Thời gian thực hiện: 8h00’ ngày 29/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390 đường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

 Nội dung họp:  

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

+ Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Thông qua Tờ trình điều chỉnh quỹ Đầu tư phát triển;

+ Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;

+ Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Các nội dung khác.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu