CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin (UEM – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 04/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí – Vinacomin (tổ 13 khu 8, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019;
+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành năm 2018 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2018;
+ Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; đề xuất mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
+ Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu