Thời gian thực hiện: Ngày 10/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty - Km 9, Xa lộ Hà nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và  định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+  Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT. 

+ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính/kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018.

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm  2018

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

+ Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018/ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2019

+ Tờ trình thù lao, tiền lương HĐQT, Tổng Giám Đốc và BKS Công ty năm 2018 và phương án năm 2019.

+ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.