CTCP Chứng khoán Rồng việt (VDS – HOSE)


Thời gian thực hiện: 08/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại thư mời đại hội.

Nội dung họp:  

+     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

+     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

+     Thông qua các tờ trình:

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;

Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu