CTCP Chứng khoán Rồng việt (VDS – HOSE)

Thời gian thực hiện: 18/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

+ Thông qua các tờ trình:

-     Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

-     Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;

-     Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

-     Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

-     Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;

-     Các nội dung khác (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu