Thời gian thực hiện: Ngày 25/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019

Địa điểm thực hiện: Hội sở CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung họp:  Các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên như sau:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;

+ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch năm 2019;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.