CTCP Chứng khoán FPT (FTS – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 21/03/2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2019.

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 11, trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, địa chỉ 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

 Nội dung họp:  

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát về Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018;

+ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2019;

+ Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán FPT;

+ Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu