CTCP Cấp nước Bến Thành (BTW – HNX)

Thời gian thực hiện: 8h00 thứ Năm, ngày 18/04/2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2019

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) – Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM..

 Nội dung họp:  Thông qua các nội dung sau:

1.     Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018;

2.     Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

3.     Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập;

4.     Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;

5.     Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018;

6.     Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

7.     Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019;

8.     Một số nội dung khác (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu