Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương, số 145 phố Hồ  Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp:  

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Đề xuất chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.