CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương (BT1 – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương, số 145 phố Hồ  Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp:  

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Đề xuất chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu