CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT– HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 27/03/2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2019

Địa điểm thực hiện: Thông báo sau trong thư mời.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2018;

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch XSKD năm 2018;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018;

+ Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;

+ Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao của PHĐQT, BKS năm 2018;

+ Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu;

+ Một số nội dung khác

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu