Thời gian thực hiện: 29/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2018

Địa điểm thực hiện: Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.     

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt  động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Và các vấn đề khác có liên quan.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.