Thời gian thực hiện: Vào lúc 7h30 ngày 27/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2018

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty (Số 02 Trường Sơn, Nha Trang) hoặc Hội trường Khách sạn Hàng Hải (Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa)..         

Nội dung họp:

+     Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

+     Báo cáo tài chính được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.

+     Một số nội dung quan trọng khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.