Thời gian thực hiện: 08h00 ngày 24/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần X20 –  Số 35 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà  Nội.

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2018;

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2018;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch 2018;

+ Xin ý kiến Đại hội về việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.