Thời gian thực hiện: 15/05/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2018

Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Bến Nghé, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh

Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;

- Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

+ Tờ trình chọn đơn vị  kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

+ Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.

+ Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội  đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty năm 2018.

+ Tờ trình ủy quyền HĐQT thực hiện bổ sung chức năng, ngành nghề kinh doanh trên Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.