Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2018

Địa điểm thực hiện: Được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và gửi đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pecc1.com.vn.

- Nội dung họp: Được ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và gửi đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pecc1.com.vn. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.